TÜRDEB: Daha Yapılacak Çok Şey Var!

TÜRDEB: Daha Yapılacak Çok Şey Var!

Kısa adı TÜRDEB olan Türkiye Dergiler Birliği’nin 2018 yılı Eylül ayı toplantısı, İstanbul/Fatih’te Hekimoğlu Ali Paşa Camii müştemilatı bünyesinde bulunan Kayseri Tomazralılar Vakfı Genel Merkez Binası’nda yapıldı.
Toplantıdan önce, mekânı temsilen Tomazralılar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yaşar Karayel’in ‘hoş geldiniz’ babında kısa ve öz bir konuşması oldu. Karayel konuşmasında, vakıfla ilgili bilgileri dergi temsilcileri ile paylaştı. Bundan böyle TÜRDEB’ in aylık toplantılarının bu mekânda yapılabileceğini belirtti. Ardından dergiler istişare toplantısına geçildi.
Dergi toplantısına, İslamî camiada yayımlanan gençlik dergilerinin elemanlarının yanı sıra birçok dergi temsilcileri de katıldı. Her dergi temsilcisi beraberinde getirdikleri dergileri, katılımcılara hediye ettiler.
Toplantı, yeni dönem birlik başkanlığı görevini üstlenmiş bulunan, Ankara merkezli on beş günlük periyotlarla yayımlanan Sebilürreşad Dergisinin sahibi Mehmet Fatih Beyhan’ın açış konuşmasıyla başladı. Katılımcıların kendilerini kısaca tanıtmalarından sonra, esas toplantıya geçildi.
Toplantı boyunca birliğin kuruluşunda yer alan, uzun bir dönem hem başkanlığını yürüten ve hem de birçok işini koşturan gazeteci, yazar ve eğitimci Asım Gültekin ve Başkan Fatih Beyhan katılımcıların da isteğiyle geçmiş dönem tecrübelerini toplantı boyunca paylaşmaya gayret gösterdi.
Toplantıda ağırlıklı olarak bir sonraki yıl düzenlenecek olan dergiler fuarı mevzuunda görüşler belirtildi. Dokuzuncusu geçtiğimiz yıl yapılan dergiler fuarının, artık bundan sonra profesyonelce yapılmasının önemine vurgu yapıldı. Önce birlik bünyesi içinde bir fuar düzenleme komitesi kurulması tavsiye edildi. Bu komite dört- beş kişiden oluşup, ilk önce fuarla ilgili ön çalışmalar yapacak, daha sonra, bu ön çalışmanın neticesinde işe başlanılması kararı alındı.
İkinci aşama da ise, bu fuar açma işinin bir organizasyon şirketine tevdi edilmesi belirtildi. Bu organizasyon şirketine, fuar tertip komitesinin, aynı zamanda önceden yapılan fuarlarla ilgili olarak elde edilen tecrübeleri de aktarılacağı dile getirildi.
Özellikle de fuarın düzenlenme tarihi toplantının önemli konusu olarak öne çıkıyordu. Bundan önce açılan fuarlar, her yılın Mayıs ayında yapılıyordu, ama gerek düzenleyenler ve gerekse de katılımcılar açısından bu ay uygun düşmüyordu. En başta, Mayıs ayı eğitim öğretim yılının sonlarına denk geldiğinden dolayı, gerek öğretmenler ve gerekse de öğrenciler açısından iyi bir zamanlama değildi.
Bir de her yıl Ramazan ayının on gün önce başlamasının sonucu olarak, bu yıl zaman açısından dergiler fuarı ile geleneksel olarak otuz küsur yıldır, aynı bölgede düzenlenen Sultanahmet Kitap Fuarının zamanlama çakışması da, bu ayı uygun bir zaman dilimi olmaktan çıkarıyordu. Bundan dolayı, iklim, hava şartları ve zaman açısından dergiler fuarının Nisan ayı içerisinde uygun bir zaman diliminde yapılması görüşü ileri sürüldü.
Toplantıda yapılan görüşmeler sonucu, açılışın resmi tatil gününe denk düşmesi fuarı olumsuz etkiler, ilgiyi azaltır, dergi okuyucusunun katılımına ket vurur düşüncesi gerekçesiyle fuarın 23 Nisan’dan bir sonraki gün, 24 Nisan’da açılışının yapılması fikri öne çıktı.
Ayrıca fuar döneminde, eğer, fuarın yöneticiler nezdinde ilgi görmesi, ilgilenilmesi, desteklenmesi açısından gerek milletvekillerinin ve gerekse de bakanların fuara katılımları arzulanıyorsa, fuar zaman dilimi içerisinde mümkün mertebe Salı günlerinin dâhil edilmemesi dile getirildi. Gerekçe olarak ta meclisin, her yasama yılı hafta içi Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerinde açık olduğu, özellikle de Salı günlerinde hiçbir milletvekilinin ve bakanın fuarda olamayacağı, aksine bu zevatın, o günlerde tam tekmil mecliste olacağı gerçeği göz önüne alındığında, fuarın tanıtımı için bir dezavantajın yaşanabileceği belirtildi.
Bununla birlikte, TÜRDEB’ in dokuz yıllık fuar geleneği ve tecrübesi sonucunda, artık uluslararası bir fuara dönüşmesi temenni edildi.
Bir diğer konu ise, TÜRDEB’ e ait bir merkezinin olması ile ilgili idi. Bu konuda birçok alternatifler üzerinde düşünülmesi en önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Konu ile ilgili olarak, ya hükümetten mülkiyeti devlete ait bir yerin kiralanması, ya da sivil bir yere bakılması dile getirildi. Tutulması düşünülen yerin, içerisinde birçok kültürel faaliyetin yapılması için geniş bir yer olması yönünde görüş dile getirildi.
Dergilerin dağıtımı konusu da gündemin önemli bir maddesiydi. Bu konuda, dergilerin öteden beri en temel sorunlarından olan dağıtım işinin sağlıklı bir şekilde çözüme kavuşturulması için, çeşitli dağıtım formülleri üzerinde duruldu.
Konu ile ilgili olarak toplantıya iştirak eden Yeni Şafak temsilcisi ile Yeryüzü dağıtım adına bir arkadaş dağıtımla ilgili olarak ‘ön bilgiler’ sundu. Bu konu ile ilgili olayın tüm yönlerinin dile getirilebileceği, ilgililer tarafından, yapılacak olan ikinci toplantıda bilgilenmek açısından en azından ilk önce taslak bir sunum yapmalarına karar verildi.
TÜRGEDEB Toplantısı…
Yine TÜRDEB içerisinde yer alan ve gençlik dergilerini içinde bulunduran TÜRGEDEB (Türkiye Gençlik Dergileri Birliği) e üye katılımcı bir genç kardeşimiz, genel de dergicilik, özel de ise gençlik dergileri ile ilgili sorunları görüşmek, bir yol haritası çıkarmak, sorunları bir çözüme kavuşturmak ve sağlıklı bir yol alabilmek için yaptıkları istişare toplantısında konuşulanlarla ilgili katılımcılara bir sunum gerçekleştirdi.
Sunumda en öne çıkan konu ise, dolar krizi ile karşımıza çıkmış bulunan kâğıt yokluğu sorunu idi. Bu konu ile ilgili olarak iktidara seslenen bu gençler, bu kâğıt sorununun bir an önce halledilmesini talep ettiler. Umut edilir ki iktidar hem geleceğin ‘nitelikli’ büyüğü olacağına inandığımız ve bu zor şartlar altında dergicilik yapan, elini taşın altına koyan bu gençlerimizin sesine kulak verir de geleceğimiz açısından kitap, dergi ve özellikle de onlarca yıldır ihmal ettiğimiz kültür konusunu gündemlerine alır ve gerekeni yaparlar.
Sadece inşaallah diyor ve bu konularla ilgili var olan sorunların çözülmesini bekliyoruz…

Yorumlar

Site Yorum 0